(+371) 26842781

   klubs@l-dsk.lv             Latvijas Dienesta Suņkopības Klubs

     "Republikāniskais dienesta suņkopības klubs" tika nodibināts 1946. gadā. Tā pakļautībā bija Jūrmalas, Liepājas, Ventspils un Daugavpils filiāles. Tajā laikā klubā tika reģistrētas visa suņu šķirnes.

     Aktīvi darbojās mācību un sporta sekcija. Tika veikts liels darbs vaislā un selekcijā, rīkotas vaislas skates suņiem un kucēm, kucēnu skates. Izstādes dienās visi suņi gāja parādē un tas izskatījās ļoti krāšņi. Atsevišķos ringos suņu skaits pārsniedza 50, ekspertīzi veica ļoti pieredzējuši eksperti, kas tika uzaicināti tikai uz vienu suņu šķirni. Izstādes dienā notika suņu sacīkstes un paraugdemonstrējumi.

    Mācību sekcija gatavoja ekspertus un instruktorus. Tiem kas vēlējās kļūt par ekspertiem bija jāiziet specializēti kursi un jānoliek eksāmeni. Pēc eksāmenu nolikšanas vajadzēja stažēties pie pieredzējušiem ekspertiem. Stažēšanās laiks – 10 izstādes. Pēc tam eksperts iesniedza klubā pozitīvu vai negatīvu raksturojumu. Tie kuri vēlējās kļūt par instruktoriem arī mācījās, lika eksāmenus un stažējās pie pieredzējušiem instruktoriem.

    Dresūras grupas bija lielas, 20-30 suņi. 90-95 procenti no visiem suņiem izgāja apmācību un nolika eksāmenus. Sporta sekcijā arī tika veikts liels darbs.

    Veicot visu šo darbu klubs netiktu galā bez aktīvistiem. Viņu bija ļoti daudz, kas ielika visas pūles, laiku un mīlestību, lai suņkopība varētu plaukt. It īpaši gribas pateikt lielu paldies Īrisai Stepei, kura visu laiku, kluba pastāvēšanas laikā, vadīja kolliju sekciju. Latvijas kolliji, kur ar viņi nebrauktu uz izstādēm, gāja pirmie. Arī tagad Īrisa visu savu mīlestību, zināšanas un laiku atdod kollijiem. Gribētos lai mums būtu vairāk tādu „Īrisu”, kas cīnītos par labiem vaislas suņiem.

    No 1946. gada klubu vadīja Jakovs Poltavecs, kuru, gandrīz pēc 20 gadiem, nomainīja Gaļina Poloņeviča. 1974. gadā klubu pārņēmu es, Anna Zunde.

   "Dienesta suņkopības klubs” (DSK) administratīvi bija pakļauts DOSSAF organizācijai. Vaislas darbā – DOSSAF "Maskavas centrālajam suņkopības klubam". 1970. gadā no Maskavas atnāca rīkojums atskaitīt no kluba visus dekoratīvos un sporta suņus, atstājot tikai 10 dienesta suņu šķirnes. Tam nolūkam tika nodibināta „Rīgas pilsētas dzīvnieku mīļotāju biedrība”, kur varēja reģistrēties visi dekoratīvie un sporta suņi.

    Visu šo laiku, no 1974. gada, DSK vadīju es. Trīsdesmit gadu ir diezgan liels periods lai piekustu, tādēļ lūdzu valdi mani atbrīvot un atrast cilvēku kas varētu turpināt kluba vadību. Izvēle krita uz Karīnu K.. Viņa likās aktīva, strādāt griboša. 2005. gadā Karīna sāka vadīt klubu. Pa sešiem gadiem tas neattaisnojās. Karīna strādāja vienatnē un neviens no valdes locekļiem nezināja ko viņa dara. Tagad viņa vispār pazuda, sazvanīt nevar, kur viņa dzīvo neviens nezina. Pazuda ar visiem kluba dokumentiem. Bet klubs turpina strādāt, tādēļ mums vajadzēja no jauna reģistrēt klubu, tikai ar nelielām izmaiņām tā nosaukumā. 2011. gadā 4. martā klubs tika reģistrēts ar nosaukumu „Latvijas dienesta suņkopības klubs” (L-D.S.K.), Reg. 40008173709. Kluba vadītāja ir Inga Ikoņņikova.
 

Anna Zunde.

 

   "Республиканский клуб служебного собаководства" был основан в 1946 году. В его подчинении были филиалы в городах Юрмала, Лиепая, Вентспилс и Даугавпилс. В то время в клубе были зарегистрированы собаки всех пород.

   Активно работали учебная и спортивная секции. Проводилась большая племенная и селекционная работа, организовывались племенной смотр кобелей и сук, смотр щенков. В дни выставок все собаки принимали участие в параде и это смотрелось очень красочно. В отдельных  рингах количество собак превышало 50, экспертизу проводили очень опытные эксперты, которые приглашались только на одну породу собак. В дни выставок проходили соревнования и показательные выступления собак.

    Учебная секция готовила экспертов и инструкторов. Тем кто желал стать экспертом, надо было пройти специальные курсы и сдать экзамены. После сдачи экзаменов необходимо было пройти стажировку у опытных экспертов. Период стажировки - 10 выставок. После этого эксперт подавал в клуб позитивную или негативную характеристику. Те кто желал стать инструктором, тоже учились, сдавали экзамены и стажировались у опытных инструкторов.

     Группы дрессировки были многочисленны, 20-30 собак. 90-95 процентов из общего числа собак проходили обучение и сдавали экзамены. В спортивной секции тоже проводилась большая работа.

     Проводя всю эту работу, клуб не смог бы справиться без активистов, которых было очень много. Они вкладывали свое старание, время и любовь во благо собаководства. Особенно хочется сказать большое спасибо Ирисе Степе, которая все время, с момента начала работы  в  клубе, руководила секцией колли. Латвийские колли, куда бы они не ездили на выставки, везде шли первыми. И сейчас Ириса продолжает всю свою любовь, знания и время отдавать колли. Хотелось бы, чтобы у нас было побольше таких "Ирисе", которые боролись бы за качество племенных собак.

    С 1946-го года клубом руководил Яков Полтавец, которого, почти через 20 лет сменила Галина Полоневич. В 1974-м году клуб переняла я, Анна Зунде.

   "Клуб служебного собаководства" (DSK) административно был подчинен организации ДОСААФ. В племенной работе - "Московскому центральному клубу собаководства" ДОСААФ. В 1970-ом году из Москвы  пришло распоряжение отчислить из клуба всех декоративных и спортивных собак, оставив только представителей 10-и служебных пород. Для этой цели было создано "Рижское городское общество любителей животных", где могли регистрироваться все декоративные и спортивные собаки.

    Все это время, с 1974-го года, DSK руководила я. Тридцать лет - это довольно большой период, чтобы устать, в связи с чем я попросила правление освободить меня и найти человека, кто мог бы продолжить руководство клубом. Выбор пал на Карину К.. Она казалась активной, желающей работать. В 2005 году Карина начала руководить клубом. За шесть лет это не оправдалось. Карина работала сама по себе, никто из членов правления не знал что она делает. Теперь она совсем пропала, созвониться с ней невозможно и где она живет, никто не знает. Пропала со всеми документами клуба. Но клуб продолжает работать, поэтому нам пришлось зарегистрировать клуб заново, только с небольшими изменениями в названии. 4-го марта 2011-го  года клуб был зарегистрирован как "Латвийский клуб служебного собаководства" (L-D.S.K.), Рег. №  40008173709. Руководит клубом Инга Иконникова.
 

Анна Зунде.